Kategoriat

Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Tähtitieteen harrastajain yhdistys Porin Karhunvartijat ry ja sen kotipaikka on Porin kaupunki.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tähtitieteen harrastusta ensisijaisesti Satakunnassa. Sen toteuttamiseksi yhdistys pitää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia, järjestää tähtinäytöksiä sekä hankkii jäsentensä käyttöön havaintovälineitä ja tähtitieteellistä kirjallisuutta.
Yhdistys ei harjoita sellaista toimintaa, joka tarkoittaa voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkimista siihen osallisille eikä yhdistyksen toiminta muuten saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3§ Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäsenet ovat vuosijäseniä tai kannattajajäseniä. Vuosijäseneksi pääsee anomuksesta henkilö, jonka hallitus hyväksyy.
Kannattajajäseneksi pääsevät henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa ja jotka hallitus hyväksyy.
Yhdistyksen vuosikokous määrää vuosijäsenten jäsenmaksun. Kannattajajäsenten vuosimaksu on tähän verrattuna kaksinkertainen.

4§ Yhdistyksestä eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä sähköisesti tai kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsenen, joka ei kahtena peräkkäisenä vuonna maksa kehotuksista huolimatta jäsenmaksuaan, voi hallitus erottaa yhdistyksestä.

5§ Hallitus

Yhdistyksen toimintaa hoitaa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä. Yhdistyksen hallitus valitaan marras-joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan tulevaksi toimikaudeksi puheenjohtajan, sihteerin ja hallituksen ulkopuolelta muut mahdolliset toimihenkilöt.
Puheenjohtaja toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana. Syyskokouksessa esitetään toimintasuunnitelma tulevalle toimikaudelle.

6§ Tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi

7§ Kokoukset

Jäsenet kutsutaan yhdistyksen kokouksiin sähköisesti tai kirjallisesti ilmoitetulla kokouskutsulla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksellä on kalenterivuoden aikana kaksi sääntömääräistä kokousta, jotka ovat:
a) vuosikokous tammi-helmikuun aikana ja
b) syyskokous marras-joulukuun aikana.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja budjetti seuraavalle toimintavuodelle
 6. valitaan hallituksen jäsenet sekä varainhoitaja seuraavalle toimintavuodelle
 7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja alkaneelle toimintavuodelle
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8§ Yhdistyksen harjoittama taloudellinen toiminta

Yhdistys voi kantaa sisäänpääsymaksua järjestämistään kokous- ja esitelmätilaisuuksista, tähtinäytöksistä ja muista niihin verrattavissa olevista tilaisuuksista, tarvittaessa asianomaisella luvalla, sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.
Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistamaan kiinteistöjä.

9§ Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

10§ Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vuosikokouksessa, syyskokouksessa ja sitä varten erikseen kutsuttavassa kokouksessa.
Muutosesitykset on mainittava kokouskutsussa. Jäsenen tekemät muutosesitykset on jätettävä hallitukselle vähintään kuukautta ennen kyseistä kokousta.
Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa tässä kokouksessa annetuista äänistä sitä puoltaa.

11§ Yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä samalla tavalla kuin edellisessä pykälässä on sanottu sääntöjen muuttamisesta.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus on käytettävä sellaisiin purkamiskokouksen tarkemmin määräämiin tarkoituksiin, joiden hyväksi yhdistys on toiminut.