Kategoriat

Säännöt

Yhdistyksen nimi on Tähtitieteen harrastajain yhdistys Porin Karhunvartijat ry. ja sen kotipaikka on Porin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tähtitieteen harrastusta ensisijaisesti Satakunnassa. Sen toteuttamiseksi yhdistys pitää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia, järjestää tähtinäytöksiä sekä hankkii jäsentensä käyttöön havaintovälineitä ja tähtitieteellistä kirjallisuutta. Yhdistys ei harjoita sellaista toimintaa, joka tarkoittaa voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkimista siihen osalliselle eikä yhdistykseen toiminta muuten saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

Yhdistyksen jäsenet ovat vuosijäseniä tai kannattajajäseniä. Vuosijäseneksi pääsee anomuksesta henkilö, jonka hallitus hyväksyy. Kannattajajäseneksi pääsevät henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa ja jotka hallitus hyväksyy. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen vuosikokous määrää vuosijäsenten jäsenmaksun. Kannattajajäsenen vuosimaksu on tähän verrattuna kaksinkertainen. Jäsenen, joka ei kahtena peräkkäisenä vuonna maksa kehotuksista huolimatta jäsenmaksuaan, voi hallitus erottaa yhdistyksestä.

Yhdistyksen toimintaa hoitaa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä. Yhdistyksen hallitus valitaan marraskuussa tai joulukuussa pidettävässä vaalikokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan tulevaksi toimikaudeksi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja hallituksen ulkopuolelta muut mahdolliset toimihenkilöt. Puheenjohtaja toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana. Vaalikokouksessa esitetään toimintasuunnitelma tulevalle toimikaudelle.

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Jäsenet kutsutaan yhdistyksen kokouksiin kirjallisesti ilmoitetuilla kutsuilla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammikuun tai helmikuun aikana. Siinä käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
  2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  3. Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus.
  4. Esitetään selonteko yhdistyksen talouden tilasta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
  5. Määrätään alkaneen toimintavuoden jäsenmaksun suuruus.
  6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
  7. Päätetään muista hallituksen edeltäpäin esittämistä ja kokouskutsussa mainituista asioista sekä käsitellään muita kokouksessa mahdollisesti esille tulevia kysymyksiä.

Yhdistys voi kantaa sisäänpääsymaksua järjestämästään kokous- ja esitelmätilaisuuksista, tähtinäytöksistä ja muista niihin verrattavista tilaisuuksista, tarvittaessa asianomaisella luvalla, sekä harjoittamaa julkaisutoimintaa. Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistamaan kiinteistöjä.

10§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

11§ Yhdistyksen sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vuosikokouksessa ja sitä varten erikseen kutsuttavassa kokouksessa. Muutosesitykset on mainittava kokouskutsussa. Jäsenen tekemät muutosehdotukset on jätettävä hallitukselle vähintään kuukautta ennen kyseistä kokousta. Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa tässä kokouksessa annetuista äänistä sitä puoltaa.

12§ Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä samalla tavalla kuin edellisessä pykälässä on sanottu sääntöjen muuttamisesta. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus on käytettävä sellaisiin purkamiskokouksen tarkemmin määräämiin tarkoituksiin, joiden hyväksi yhdistys on toiminut.